Intervenční a akutní kardiologie, 2003 (roč. 2), číslo 4

Úvodník

Intervenční kardiologie - quo vadis?

Michael Aschermann

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 167

-

Původní práce

Valvuloplastika pulmonální chlopně u dospělých

Pulmonary valvuloplasty in adults

Jan Škvařil, Pavel Jebavý, Miroslav Erbrt, Rudolf Feuereisl, Bohdan Kallmünzer, Bronislava Veselá, Michaela Lindovská

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 172-177

Perkutánní transluminální pulmonální valvuloplastika (PTPV) je léčbou volby vrozené stenózy plicnice. Metoda: PTPV je od svého prvního provedení v roce 1982 používána k léčbě vrozené stenózy plicnice, zpravidla v dětství. U dospělých nemocných je PTPV podstatně méně častá. Výsledky: od ledna 1996 jsme na našem pracovišti provedli PTPV u 5 dospělých pacientek. Ve všech případech s dobrým efektem, bez výskytu významnější komplikace. U 4 dále sledovaných nemocných zaznamenáváme dlouhodobě přetrvávající efekt zákroku. Závěr: PTPV představuje bezpečnou metodu s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací. Je proto léčbou volby u dětských i dospělých...

Porovnání nefrakcionovaného heparinu a dalteparinu během perkutánních koronárních intervencí - výsledky laboratorní části multicentrické randomizované studie

The comparison of unfractionated heparin and dalteparin during percutaneous coronary interventions - The results of a multicentric randomized study

Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Ivo Varvařovský, Jaroslav Malý, Viera Dytrychová

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 178-183

Účel studie: Porovnat účinnost nefrakcionovaného heparinu (UFH) a nízkomolekulárního heparinu (LMWH) – dalteparinu – během perkutánní koronární intervence (PCI), porovnat jejich vliv na krevní destičky a „rebound“ fenomén po jejich vysazení. Použité metody: V randomizované studii byl 340 pacientům podán UFH 100 j/kg tělesné hmotnosti nebo dalteparin 80 j/kg i. v. U všech pacientů byl sledován klinický průběh, u sta pacientů byla sledována účinnost antikoagulace, agregační odpověď trombocytů, hladiny betatromboglobulinu (beta-TG), tromboxanu B2 (TxB2), trombin-antitrombinového komplexu (TAT), protrombin degradačních produktů...

Přehledy

Přednemocniční trombolýza

Prehospital thrombolysis

Stanislav Janoušek

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 184-189

Přednemocniční trombolýza nabízí nejkratší možný interval do zahájení léčby u nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM). Kumulativní analýza studií srovnávajících přednemocniční a nemocniční trombolýzu (TL) prokazuje statisticky významné snížení hospitalizační mortality při přednemocniční TL, srovnatelné s mortalitou při léčbě primární koronární perkutánní angioplastiky (PPTCA). Tento příznivý vliv na prognózu nemocných přetrvává dlouhodobě. Základní problém je záznam 12svodového EKG a jeho interpretace, protože TL je indikována pouze při přítomnosti elevací ST nebo blokády Tawarova raménka. Kromě vyškolení personálu poskytujícího přednemocniční...

Kvantitativní hodnocení myokardiální perfuze, funkce a viability pomocí jednofotonové emisní výpočetní tomografie

QUANTITATIVE EVALUATION OF MYOCARDIAL PERFUSION, FUNCTION AND VIABILITY USING SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY

Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Václav Hušák

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 190-197

Je podán přehled o současném stavu nukleární kardiologie, zejména o pokroku v zobrazování myokardiální perfuze jednofotonovou emisní výpočetní tomografií (SPECT). Standardem je v současnosti gated SPECT vyšetření umožňující posouzení perfuze i funkce levé komory. Kvantifikace rozsahu a závažnosti perfuzních defektů pomocí stanovení sumačního zátěžového skóre (SSS) přináší důležité informace při rozhodování o dalším terapeutickém postupu. U pacientů s normální perfuzí resp. s mírně abnormální perfuzí (SSS 4 - 8) je riziko srdeční smrti nízké (< 1 % ročně) a lze upřednostnit medikamentózní terapii. Naopak u pacientů se střední resp. těžkou abnormalitou...

Obrazové kazuistiky

Distální ochrana - důležitá součást přímého stentingu aortokoronárního by-passu

Jan Vojáček, Petr Hájek, Vladimír Hraboš, Martin Mates

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 205-207

Kazuistiky

Balonková valvuloplastika plicnice u 42letého muže

Pulmonary Balloon valvuloplasty in 42-year-old man

Petr Růžička, Josef Nečas, Petr Malík

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 198-201

V předloženém sdělení popisujeme případ 42letého pacienta s hemodynamicky významnou vrozenou stenózou chlopně plicnice. Pacient byl při farmakologické léčbě symptomatický, s námahou dušností NYHA III, echokardiograficky byl zjištěn na chlopni plicnice maximální gradient 137 mmHg a těžká hypertrofie pravé komory srdeční s tloušťkou stěny 20 mm. Při katetrizaci byla potvrzena významná valvární stenóza plicnice s gradientem 165 mmHg, byla provedena perkutánní balonková pulmonální valvuloplastika s okamžitým poklesem gradientu na 53 mmHg. Po třech měsících od výkonu je pacient subjektivně zlepšen do funkční třídy NYHA II, echokardiograficky je patrná regrese...

Milrinon v léčbě srdečního selhání refrakterního k jiné léčbě

Milrinon in the treatment of heart failure refractory to any other pharmacological treatment

Tomáš Janota, Jan Šimek, Jan Malík, Jaromír Hradec

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 202-204

Použití pozitivně inotropně působícího inhibitoru fosfodiesterázy milrinonu v léčbě těžkého srdečního selhání je známé a dostupné již delší dobu. Přesto je jeho využití v České republice minimální. Jedním z důvodů je zřejmě vedle vyšší ceny obava z nežádoucích účinků a pomíjivosti příznivého efektu. Na koronární jednotce III. interní kliniky VFN v Praze jsme s pomocí milrinonu opakovaně úspěšně léčili nemocné s těžkým srdečním selháním refrakterním ke standardním léčebným postupům. Úspěšní jsme byli přesto, že se jednalo o starší nemocné, bez možnosti revaskularizační nebo jiné kauzální léčby a navíc s řadou relativních kontraindikací podání milrinonu....

Komentáře

VIII. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou - 9.-11. 10. 2003, Bratislava

Viliam Fridrich

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 208

Evropský kardiologický kongres 2003 (ESC) konaný 31. 8. - 3. 9. 2003 ve Vídni z pohledu intervenčního kardiologa a něco navíc

MUDr. Petr Kala Ph.D

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 209-210

Současné trendy v léčbě tachyarytmií - souhrn vybraných informací z výročního kongresu Evropské kardiologické společnosti 2003

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 211-213

Stratifikace rizika náhlé smrti - zpráva z Evropského kardiologického kongresu 2003 (ESC)

Kateřina Lefflerová

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 214-215

Akutní kardiologie na Evropském kardiologickém sjezdu 2003

MUDr. Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 216-217

Aortální stenóza s nízkým gradientem spojená s nízkým srdečním výdejem

Interv Akut Kardiol 2003; 2(4): 218-220


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.