Intervenční a akutní kardiologie, 2003 (roč. 2), číslo 2

Úvodník

Otevřené foramen ovale a paradoxní embolie - jak dál?

Jana Popelová

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 51

Původní práce

Katetrizační uzávěr defektu septa síní typu secundum pomocí Amplatzova septálního okluderu

Percutaneous closure of secundum atrial septal defect with the Amplatzer septal occluder

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 57-60

Perkutánní uzávěr defektu septa síní typu secundum je novou metodou volby léčby této vrozené vady. Metoda: Od roku 2000 je zavedena na našem pracovišti metoda katetrizačního uzávěru defektu septa síní pomocí Amplatzova septálního okluderu. K tomuto výkonu je indikována většina nemocných s defektem septa síní typu secundum s příznivou anatomií defektu a průkazem významného levopravého zkratu a dále nemocní s foramen ovale patens s průkazem paradoxních embolizací a současným výskytem aneuryzmatu nebo ztenčení mezisíňové přepážky. Výsledky: Z celkového počtu 39 nemocných bylo úspěšně vyřešeno 38 pacientů. U jediného nemocného nebylo možné pro nepřízni­vé...

Naše zkušenosti s endovaskulární léčbou ileofemorální žilní trombózy

Our experiences with endovascular treatment of ileofemoral venous thrombosis

Miroslav Chochola, Petr Vařejka, Simon Jirát, Michael Aschermann, Jiří Křivánek, Karel Goričan, Radka Klézlová

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 61-68

Cíl: Naším cílem bylo zhodnocení primární a dlouhodobé úspěšnosti endovaskulární léčby (EVL) u pacientů s ileofemorální žilní trombózou (ŽT). Soubor a metodika: Pomocí lokální kontinuální trombolýzy (LKTL) jsme léčili 44 končetin u 38 nemocných s diagnózou ileofemorální ŽT. Pravá dolní končetina byla léčena 8 × (18,2 %) a levá dolní končetina 36 × (81,8 %). V souboru byli muži zastoupeni 9 × (24 %) a ženy 29 × (76 %). Průměrný věk byl 28,7 roků (rozmezí 17–66). Průměrné stáří trombózy bylo 9,7 dní (1–21). Rt-PA byl použit k léčbě trombózy 40 (88,8 %) končetin a urokináza u 5 (11,2 %)...

Přehledy

Nové názory na vznik akutního koronárního syndromu

NEW INSIGHTS INTO THE PATHOPHYSIOLOGY OF ACUTE CORONARY SYNDROME

Jan Vojáček, Martin Mates, Vladimír Hraboš

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 69-72

Nestabilní koronární pláty u nemocných s akutními koronárními syndromy jsou většinou mnohočetné. Vyšetření intravaskulárním ultrazvukem všech tří koronárních tepen u nemocných s troponin pozitivními formami akutního koronárního syndromu prokazuje, že až čtyři pětiny nemocných mají alespoň jeden další nestabilní plát kromě plátu považovaného za příčinu nestability a tyto pláty jsou lokalizovány prakticky kdekoliv v celém koronárním řečišti. Na vzniku koronární trombózy se významnou měrou podílejí interakce cirkulujících elementů, především monocytů a krevních destiček. Aktivované monocyty exprimují tkáňový faktor, řadu cytokinů, matrixové metaloproteinázy....

Použití stentů s místním uvolňováním léků (local drug delivery) v prevenci restenózy

LOCAL DRUG DELIVERY STENTS IN THE PREVENTION OF RESTENOSIS

Jan Kováč

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 73-81

Stentování vedlo v randomizovaných studiích ke snížení incidence angiografické restenózy (ISR) na 7–37 % při stentování de novo lézí. Incidence ISR v klinické praxi kolísá v širokém rozmezí až do 40 % v závislosti na typu léze, či v souvislosti s přidruženými onemocněními, zejména diabetem mellitem. Příčinou ISR je neointimální proliferace v důsledku akumulace hladkých svalových buněk v proteoglykanové matrix. Velmi nadějnou prevenci ISR představuje použití léků s místním uvolňováním. Z farmak použitých v experimentech se v randomizovaných klinických studiích uplatnily do současnosti především paclitaxel a rapamycin s významnou...

Paradoxní embolie a kryptogenní cévní mozková příhoda

PARADOXICAL EMBOLISM AND CRYPTOGENIC STROKE

Martin Riedel

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 82-85

Paradoxní embolie je žilní trombóza, která vyvolala systémovou embolu skrze pravo-levý zkrat. Je na ni třeba myslet, kdykoliv dojde k systémové embolii z neidentifikovaného tdroje při současné přítomnosti žilních tromboembolických fenoménů. I když kontrastní echokardiografie ulehčuje klinické rozpoznání paradoxní embolie, optimální diagnostický přístup ještě nebyl stanoven. Léčebná doporučení se různí v závislosti na spolehlivosti diagnózy a měla by být individualizovaná. Primární léčbou je antikoagulace: trombolytika jsou vhodná u pečlivě vybraných jedinců. Okolnosti zvyšující přechodně tlak v právé síni mohou vést k pravo-levému zkratu skrze otevřené...

Angiograficky optimální výsledek u akutního koronárního syndromu - pouze součást komplexní léčby na katetrizačním sále

Optimal Angiographic Result in Patients with Acute Coronary Syndrome - Only a Part of Complex Therapy in Catheterization Laboratory

Jan Pešek, Ivo Bernat, Pavel Boček

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 86-88

Selektivní koronarografie s následnou revaskularizací se staly běžnou diagnostickou a léčebnou metodou u pacientů s akutním koronárním syndromem. U nekomplikovaných pacientů je nemocniční i následná mortalita po revaskularizaci nízká, se stupněm srdečního selhání se mortalita výrazně zvyšuje. U pacientů ve stadiu srdečního selhání Killip 3–4 kromě technicky dobře provedené revaskularizace hraje výraznou roli i komplexní přístup spočívající v kvalitním zajištění vitálních funkcí jak na katetrizačním sále, tak i během transportu a během pobytu na jednotce intenzivní péče. Každé pracoviště musí mít stanoveny standardní mechanizmy k nepřetržitému...

Obrazové kazuistiky

Koronární angioplastika při společném odstupu koronárních tepen z pravého Valsalvova sinu

Coronary angioplasty of single coronary artery origin from right Valsalva sinus

Ivo Varvařovský, Leo Steinhart

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 94-95

Autoři popisují koronární intervenci u nemocné se společnou koronární tepnou, odstupující z pravého Valsalvova sinu. Diskutován je klinický význam této koronární anomálie.

Kazuistiky

Dvaapadesátiletý muž s restenózou v sirolimem potahovaném stentu

52years old male with in-stent restenosis involving sirolimus eluting stent

Ivo Varvařovský, Vladimír Rozsíval, Aleš Herman, Jan Matějka

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 89-93

Dvaapadesátiletému muži s čerstvě vzniklou námahovou anginou pectoris II-III dle CCS byla koronarograficky zjištěna nemoc jedné tepny, která řešena ad hoc primoimplantací stentu do proximálního úseku ramus interventricularis anterior (RIA). Za deset týdnů byla zjištěna restenóza, která byla řešena opakovanou PTCA ve stentu. Za dalších 9 týdnů opět recidiva anginózních obtíží a pro difuzní restenózu ve stentu mu byl implantován sirolimem potahovaný stent Cypher™. Při kontrolní koronarografii za 3 měsíce byla pouze lehká restenóza v potahovaném stentu, nicméně za další 3 měsíce pacient přišel pro bolesti na hrudi a při rekoronarografii zjištěna...

Suplementum

XXXI. sympozium pracovní skupiny invazivní kardiologie ČKS (10.-11. 4. 2003, Průhonice)

Interv Akut Kardiol 2003; 2(2): 96-104

Téma: Komplexní a komplikované koronární intervence


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.