Intervenční a akutní kardiologie, 2003 (roč. 2), číslo 1

Úvodník

Akutní koronární syndrom - (multi)fokální manifestace koronární nemoci

Jiří Kettner

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 3

Původní práce

Koronární -cutting balloon- angioplastika - zkušenosti s léčbou restenózy ve stentu a ostiálních nebo bifurkačních stenóz

The coronary cutting balloon angioplasty - experience with treatment of restenosis in stent, ostial and bifurcation stenosis

Martin Mates, Petr Hájek, David Horák, Martin Malý, Vladimír Hraboš

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 8-11

Úvod: Koronární angioplastika s použitím balonkového katetru typu „cutting balloon“ je relativně novější metodou. Využívá efektu kontrolované disekce stěny cévy pomocí tří až čtyř velmi malých břitů, které jsou umístěny na balonkovém katétru. Cíl: Cílem naší práce bylo zhodnocení okamžitých a dlouhodobých výsledků u nemocných léčených „cutting balloon“ angioplastikou. Soubor a metody: V roce 2000 a v první polovině roku 2001 byla provedena intervence s použitím „cutting balloon“ balonkového katétru celkem u 22 pacientů (17 mužů, pět žen, průměrný věk 60 ± 10 roků). Intervence in-stent restenózy...

Význam dlouhodobé EKG monitorace u pacientů s neobjasněnou synkopou - první zkušenosti s implantabilní monitorovací jednotkou Reveal

Long-term ECG monitoring in patients with unexplained syncope - first experiences with implantable loop recorder

Renata Krausová

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 12-17

Implantabilní monitorovací jednotka (ILR) kontinuálně monitoruje EKG po dobu několika měsíců s možností telemetrické aktivace po proběhlé synkopě a registrací záznamu během symptomů. Cílem práce je zhodnotit přínos ILR k diagnóze původu synkopy v souboru 48 pacientů s rekurentní synkopou neobjasněnou konvenčními testy. Na základě dokumentovaného rytmu při recidivě synkopy u 34 pacientů (71 % souboru) po implantaci ILR byla synkopa arytmického původu u 13 pacientů (38 %), nearytmická v 21 případech (62 %). Užití ILR představuje efektivní metodu v diagnóze synkop neobjasněných konvenčními testy.

Angioplastika kmene levé věnčité tepny u nemocných s vysokým rizikem

The angioplasty of left main coronary artery in high risk patients Objective of the study

Michael Želízko, Bronislav Janek, Marek Hrnčárek, Jiří Kettner, Vladimír Pořízka, Vladimír Karmazín

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 18-22

Objective of the study: to assess efficacy of coronary intervention of left main coronary artery in the group of patients during 1995–2002 Methods: retrospective analysis of the registry of coronary interventions in the Department of Cardiology of IKEM. The group of 50 patients who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) of left main coronary artery was evaluated. Results: based on clinical indication to intervention we evaluated 4 subgroups of patients. I. the group of patients with an acute myocardial infarction (n = 22): in hospital mortality was 55 %, mortality of patients resuscitated during their intervention...

Přehledy

Žilní a tepenná trombofilie

Venous and arterial thrombophilia

Jan Kvasnička

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 23-29

Trombofilií se nazývá stav zvýšené tendence k tvorbě trombů v žilách nebo v arteriích. V obou případech jde o multifaktoriální onemocnění o různé patogenezi. Při žilní trombóze hraje hlavní roli zástava krve a hyperkoagulace, při arteriální trombóze aktivace krevních destiček a dysfunkce endotelu při arteroskleróze. Je uveden přehled o dosud známých mutacích či kandidátských fenotypech, které jsou spojeny s trombofilií a o jejich praktickém hledisku. Bude však třeba provést ještě mnoho dalších klinických studií než budeme moci definitivně určit, které všechny testy se hodí pro genetickou diagnostiku trombofilií.

Současné možnosti a perspektivy magnetické rezonance v kardiologii

Concurrently scope and perspective magnetic resonance in cardiology

Jan Kohoutek, Jaroslav Tintěra

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 30-36

Přehledný článek pojednává o technických a klinických aspektech diagnostiky magnetické rezonance (MR) v kardiologii. Popisuje technologii jednotlivých metodik MR vyšetření a možnosti jejich klinických aplikací. Autoři vycházejí z literárních údajů i vlastních zkušeností.

Obrazové kazuistiky

Akutní uzávěr dvou koronárních tepen u pacienta s EKG obrazem akutního infarktu myokardu dolní stěny, s kardiogenním šokem, řešený primární multi PTCA

MUDr. Marek Richter, Martin Sluka, MUDr. Marcela Škvařilová, MUDr. Jiří Ostřanský

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 40

Kazuistiky

Dlouhodobý příznivý výsledek intraoperační balonkové koronární angioplastiky ostiální stenózy kmene levé věnčité tepny

Intraoperative balloon coronary angioplasty of left main coronary artery ostial stenosis: Long-term favorable outcome

František Holm, Ivan Vaněk, Stanislav Šimek, Karel Goričan, Vilém Danzig, Ivo Miler, Michael Aschermann

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 37-39

Intraoperační balonková koronární angioplastika (IOBA) byla považována za přínosnou metodu, která může zlepšit výsledky chirurgické revaskularizace myokardu. Pro řadu technických úskalí je dnes tento postup považován za historický. Autoři referují o případu 74leté nemocné, u které se po dvou letech po aortální náhradě bioprotézou objevila ostiální stenóza kmene levé tepny. Stav byl komplikován významnou aortální regurgitací při paravalvulárním leaku a dysfunkcí levé komory. Vzhledem k vyššímu riziku reoperace byla provedena v mimotělním oběhu po vyjmutí bioprotézy intraoperační balonková angioplastika kmene levé tepny, pod přímou kontrolou zraku bez...

Informace

1. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS (12.-14. prosince 2002, Rožnov pod Radhoštěm, hotel Relax)

Karel Dvořák

Interv Akut Kardiol 2003; 2(1): 41-44

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.