Intervenční a akutní kardiologie, 2002 (roč. 1), číslo 2

Úvodník

Akutní koronární syndrom: některé aspekty moderní farmakoterapie a revaskularizace

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 63

Původní práce

Revaskularizace myokardu u pacientů se stenózou kmene levé věnčité tepny z pohledu kardiologa - dvouletá retrospektivní studie

Heart Surgery in Patients with Left Main Stenosis: a 2-year Restrospective Study

František Holm, Jean-Claude Lubanda, Michal Semrád, Jan Roháč, Vladimír Vondráček, Ivo Miler, Ivan Vaněk, MUDr. František Holm CSc, Jean-Claude Lubanda, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 68-73

Stenózu kmene levé věnčité tepny (LMCA) nacházíme v 7–10 % všech diagnostických korononarografií. Konzervativní postup je zatížen vysokou mortalitou, naproti tomu dlouhodobé výsledky chirurgické revaskularizace myokardu (CABG) jsou příznivé. Cíl studie, metoda: Retrospektivní analýza časných hospitalizačních výsledků CABG u pacientů se stenózou LMCA provedených ve dvouletém období 1998–1999. Výsledky: Ve sledovaném období bylo operováno pro ischemickou chorobu srdeční celkem 1443 nemocných, z toho pro stenózu LMCA 330 (22,9 %) pacientů. Průměrný věk operovaného souboru byl 63 ± 8,61 let (35–79). Celková...

Stenty v léčbě stenóz arteria carotis interna u nemocných se zvýšeným operačním rizikem

CAROTID ARTERY STENTING IN PATIENTS AT HIGH RISK of ENDARTERECTOMY

Miroslav Bulvas, Zuzana Sommerová, Renata Urbanová

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 74-80

Úvod: Cílem této práce je posoudit efektivitu a riziko endovaskulární léčby využívající implantaci stentů k léčbě stenóz extrakraniálního úseku arteria carotis interna u souboru nemocných se zvýšeným rizikem pro terapii chirurgickou. Metodika: Od října 1995 do srpna 2002 jsme implantovali 120 stentů do 120 stenóz extrakraniálního úseku arteria carotis interna u 111 osob. 74 nemocných (67 %) mělo stenózy symptomatické. U každého pacienta byl shledán alespoň jeden z faktorů zvyšujících riziko chirurgické léčby. Jednalo se o přítomnost závažného přidruženého onemocnění, restenózy po endarterektomii, kontralaterálního uzávěru karotické tepny, stavu...

Jednoduchá a dvojitá transseptální katetrizace v klinické elektrofyziologii - praktický přístup na pracovišti bez předchozích zkušeností s metodou

Simple and double transseptal catheterization in clinical electrophysiology - practical approach in the electophysiologic lab without previous experience with the method

Martin Fiala, Petr Heinc, Jan Lukl

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 81-84

Transseptální katetrizace včetně dvojité transseptální katetrizace je nezbytnou a stále častěji používanou metodou v klinické elektrofyziologii v éře katetrové ablace pro fibrilaci síní. Metoda: Transseptální katetrizace byla úspěšně provedena u 42 (95,5 %) ze 44 pacientů (10 žen) u nichž byla započata. Průměrný věk pacientů byl 53 ± 13,5 (21–80) let. K výkonu byl použit transseptální set dedikovaný pro klinickou elektrofyziologii, složený z Brockenbroughovy jehly a dlouhého sheathu s dilátorem. Metoda využívá dvojprojekčního pohledu elektrofyziologa na srdeční anatomii a pomůcek k anatomické orientaci, jako jsou katétr...

Přehledy

Chronické regurgitační chlopenní vady levého srdce včera a dnes

Chronic regurgitative valve disease of left heart yesterday and today

Roman Čerbák

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 85-89

Rozpoznání a léčení chronických chlopenních regurgitačních vad levého srdce doznalo v posledních letech mimořádných změn. Pochopení patofyziologických změn objemového i tlakového přetížení levé komory u chlopenních regurgitací přineslo poznání zásadních odlišností mitrální regurgitace a regurgitace aortální. Detailnější poznatky o funkci levé komory přinesly i časnější chirurgické řešení těchto vad. Předoperační diagnstika je dnes převážně neinvazivní, operační řešení dává přednost záchovným operacím. Pokroky v kardiochirurgii, anestezii i pooperační péči přinesly zlepšení operačních výsledků i dlouhodobé kvality života nemocného.

Hodnocení perfuze myokardu pomocí kontrastní echokardiografie

Evaluation of myocardial perfusion by contrast echocardiography

Roman Štípal

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 90-95

Hodnocení perfuze myokardu je důležité pro odhad prognózy nemocných především u akutního infarktu myokardu s reperfuzní léčbou. Myokardiální kontrastní echokardiografie (MCE) patří mezi nové a nadějné metody vhodné k opakovanému vyšetření u lůžka nemocného. K hlavním limitacím patří cena kontrastní látky a kvalita zobrazení při intravenózním podání u části nemocných.

Resynchronizační terapie chronického srdečního selhání - souhrn dosavadních poznatků

Resynchronization therapy for chronic heart failure - summary of current knowledge

Přemysl Šváb, Jaroslav Šimon

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 96-99

Resynchronizační terapie je nová nefarmakologická metoda léčby chronického srdečního selhání (CHSS). Historicky starší způsob elektrické léčby srdečního selhání pomocí standardní dvoudutinové stimulace s optimalizovaným a-v intervalem není dosud obecně přijímán jako vhodná metoda léčby CHSS a je účinný pravděpodobně jen u malého počtu nemocných. Naproti tomu klinický prospěch biventrikulární stimulace (BSK) byl ověřen ve velkých randomizovaných studiích (PATCHF, MIRACLE, MUSTIC, CONTACK-CD). Tento způsob léčby významně zlepšuje toleranci zátěže a kvalitu života u nemocných s těžkým srdečním selháváním (NYHA III nebo IV), dilatovanou levou komorou...

Kazuistiky

Dvojvtoková levá komora a cor triatriatum - neobvyklá kombinace vrozené cyanotické srdeční vady

Double inlet left ventricle and cor triatriatum - an unusual combination of cyanotic congenital heart disease

Petra Antonová

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 100-102

Společná dvojvtoková levá komora je vzácnou cyanotickou vrozenou srdeční vadou. Malé množství nemocných se při příznivých anatomických poměrech může dožít vyššího věku bez operace, většina nemocných je v současné době operována v dětství. Provádí se buď biventrikulární korekce či univentrikulární korekce tzv. Fontanovou operací. Při rozvoji srdečního selhání a nemožnosti definitivní operace je jediným řešením transplantace srdce. Uvádíme kazuistiku pacientky s vzácnou vrozenou srdeční vadou společné komory charakteru dvojvtokové levé komory v kombinaci s cor triatriatum, která prodělala v dětství a mládí tři paliativní operace, definitivní korekce...

Chirurgická revaskularizace myokardu časně po akutním infarktu myokardu léčeném trombolýzou

Early surgical myocardial revascularization after acute myocardial infarction treated with thrombolysis (Case history)

Martin Florian, Josef Kautzner, Jiří Kettner, Jan Pirk, Jiří Charvát

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 103-106

Je uveden případ pacienta s akutním infarktem myokardu (AIM) přední stěny při mnohočetném těžkém katetrizačně neřešitelném postižení věnčitých tepen, který po iniciální léčbě i. v. trombolýzou na spádovém interním oddělení podstoupil pro recidivu stenokardií s rozvojem těžké levostranné srdeční insuficience urgentní chirurgickou revaskularizaci myokardu a zemřel časně po operaci na krvácivé komplikace, které však nebyly důsledkem předchozí trombolytické léčby. Je podán stručný přehled literatury, týkající se časné chirurgické revaskularizace myokardu po trombolytické léčbě AIM.

Informace

Abstrakta z 1. konference České kardiologické společnosti

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2):

Intervenční kardiologie na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Berlíně 2002

MUDr. Stanislav Šimek

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 107-109

Akutní kardiologie na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Berlíně 2002

MUDr. Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 110-111

Vybraná témata z problematiky srdečních arytmií na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Berlíně 2002

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 112-113

TCT 2002

TCT 2002

Vladimír Karmazín

Interv Akut Kardiol 2002; 1(2): 114

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.