Intervenční a akutní kardiologie, 2002 (roč. 1), číslo 1

Slovo úvodem

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 3

Úvodník

Osud nemocných po chirurgické korekci poinfarktové ruptury septa komor - dlouhodobé sledování

Fate of patients after the surgical repair of rupture of the ventricular septum following acute myocardial infarction - long-term follow-up

Jana Vrbská, Jan Šochman, Petr Frídl, Jan Pirk, Vladimír Staněk, Jiří Kettner, Martin Wiendl

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 8-12

Výchozí poznatky: Poinfarktová ruptura septa komor je závažnou mechanickou komplikací akutního infarktu myokardu, zejména s ohledem na dopad na mortalitu. Cíl práce: Provést rozbor nemocných operovaných s touto diagnózou na kardiochirurgickém pracovišti IKEM. Zjistit hospitalizační mortalitu a posoudit další klinický vývoj u nemocných, kteří byli propuštěni. Metoda: U nemocných byla diagnóza poinfarktové ruptury septa komor stanovena pomocí echokardiografie (transthorakální a především transesofageální) nebo invazivně (odběrem etážových vzorků oximetricky). Další sledování bylo klinické a opět echokardiografické. Soubor nemocných: Do sledování bylo...

Původní práce

Primární koronární angioplastika u nemocných ve vysokém věku

Primary coronary angioplasty in the elderly

Petr Kala, Martin Poloczek, Otakar Boček, Petr Jeřábek, Petr Neugebauer, Jiřina Kosová

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 13-20

Úvod: Primární PTCA (perkutární transluminální koronární angioplastika) je metodou volby při reperfuzní léčbě akutního infarktu myokardu s ST–elevacemi. Otázkou je, zda je stejně účinná i u pacientů ve vysokém věku. Metodika: Retrospektivní analýza 116 pacientů indikovaných k primární PTCA v roce 2000. Soubor byl rozdělen na 14 pacientů (10,5 %) skupiny A ve věku ≥ 74 let a na 102 mladších pacientů skupiny B. Analyzovány byly základní charakteristiky souboru, primární angiografické výsledky a průběh hospitalizace. Charakteristiky skupin se mimo kouření nelišily. Výsledky: Ve skupinách A resp. B mělo 8 resp. 37 pacientů (57,2 %...

Význam a možnosti reperfuze infarktové tepny před přímou koronární angioplastikou

Influence of infarct related artery reperfusion before primary coronary angioplasty

Stanislav Šimek, Michael Aschermann, František Holm, Jiří Humhal, Aleš Linhart, Miroslav Pšenička, Libor Hemžský, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 21-27

Úvod: Přímá koronární angioplastika (pPTCA) se stává stále častěji metodou volby k reperfuzi infarktové tepny při léčbě akutního infarktu myokardu (AIM). U části nemocných s AIM je infarktová tepna v době pPTCA již otevřena. Cíl: Zjistit prevalenci otevřené infarktové tepny před pPTCA a posoudit její závislost na dávce heparinu podaného před příjezdem na katetrizační sál. Zhodnotit význam reperfuze infarktové tepny před pPTCA na krátkodobou a dlouhodobou prognózu nemocných. Metody: Celkem 278 nemocných ošetřených koronární angioplastikou na našem pracovišti v letech 1995–1999 bylo sledováno po dobu 38 ± 12 měsíců. Soubor byl...

Mortalita nemocných s akutním infarktem myokardu na koronární jednotce

Mortality of patients with acute myocardial infarction at the Coronary Care Unit in the University Hospital Brno-Bohunice

Stanislav Janoušek, Radka Adámková, Martin Tesák, Kateřina Buchtová, Jan Maňoušek

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 28-31

Účel studie: V léčbě akutního infarktu myokardu (AIM) bylo v posledních letech dosaženo velkého pokroku pomocí reperfuzních postupů. Cílem naší práce bylo analyzovat z tohoto pohledu léčbu AIM na koronární jednotce (KJ) během jednoletého období se zavedenou 24hodinovou službou akutní koronarografie s důrazem na mortalitu jako hlavní ukazatel úspěšnosti. Použité metody: Retrospektivně byli analyzováni všichni pacienti přijatí během roku 2000 na KJ Interní kardiologické kliniky s diagnózou akutního IM. Jednalo se o 305 nemocných (198 mužů, 107 žen, průměrného věku 67 ± 13 let, věkového rozmezí 30–96 let). Ti tvořili většinu nemocných...

Účinnost implantabilních kardioverterů-defibrilátorů v prevenci náhlé srdeční smrti: souhrn dosavadních poznatků

The efficacy of implantable cardioverter-defibrillators in the prevention of sudden cardiac death: a survey of the current knowledge

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 32-36

Sdělení podává přehled výsledků publikovaných randomizovaných studií, hodnotících účinnost léčby ICD u pacientů se strukturálním srdečním postižením se zvýšeným rizikem náhlé arytmické smrti. Závěry sekundárně preventivních studií („post-event“ trials) – AVID, CIDS a CASH – jsou konzistentní a jasně ukazují relativní snížení dvouleté celkové mortality zhruba o 30 % ve skupině léčené ICD ve srovnání s kontrolní skupinou léčenou medikamentózně. Největší benefit z léčby ICD měli pacienti po infarktu myokardu s výraznou dysfunkcí levé komory, s ejekční frakcí pod 35 %. Tento trend u pacientů s koronární nemocí je patrný...

Přehledy

Poškození ledvin kontrastními látkami

Damage to the kidneys caused by contrast agents

Vojtěch Martínek

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 37-40

Nefropatie způsobená aplikací rtg kontrastní látky (k. l.) – tzv. kontrastová nefropatie (KN), je definována rozvojem akutní renální insuficience nebo zhoršením již dříve snížené funkce ledvin do 24–72 hod po podání k. l. Laboratorně je charakterizována vzestupem kreatininu o 30 % původní hodnoty. V patogenezi KN se uplatňuje relativní hypoperfuze dřeně ledviny s následným ischemickým poškozením. Ve většině případů je zachována diuréza a pokles funkce ledvin je reverzibilní. Incidence KN je u nemocných s normální funkcí ledvin velmi nízká, narůstá se závažností předchozí renální insuficience a může dosáhnout až 40 %. Mimořádně...

Srdeční tamponáda

Cardiac tamponade

Martin Riedel

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 41-48

Zvýšení intraperikardiálního tlaku následkem nahromadění tekutiny nebo vzduchu v perikardiální dutině vede k srdeční tamponádě, která je charakterizovaná zvýšením nitrosrdečních tlaků, progresivním omezením plnění komor v diastole a snížením tepového objemu a srdečního výdeje. V popředí klinického obrazu je vysoký žilní tlak, tachykardie a hypotenze s paradoxním pulzem. Jde o urgentní situaci s vysokou mortalitou, vyžadující přesnou diagnózu a okamžitou intervenci. Echokardiografie umožní rychlé potvrzení přítomnosti výpotku a poskytne informace o jeho hemodynamické závažnosti. Léčba spočívá v perkutánní nebo chirurgické drenáži.

Obrazové kazuistiky

Trifurkační stenting kmene levé věnčité tepny u akutního infarktu myokardu

Jan Vojáček, Martin Mates, Petr Hájek, Martin Malý, Vladimír Hraboš, David Horák

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 49

-

Kazuistiky

Chirurgické řešení píštěle mezi aneuryzmatem věnčité tepny a pravou síní

Surgical treatment of coronary artery aneurysm-to-right atrium fistula

Michal Semrád, Petr Bodlák, Martin Stříteský, Vladimír Vondráček, Jan Vojáček, Petr Hájek, Jaroslav Lindner, Jan Kunstýř, Ivan Vaněk

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 50-54

Dvaapadesátiletá nemocná s píštělí věnčité tepny mezi aneuryzmaticky změněným ramus circumflexus (RCx) a pravou síní byla indikována k chirugickému řešení pro výrazný levopravý zkrat (Qp/Qs = 2,72) a městnavou srdeční slabost. Principem chirurgického řešení bylo uzavření tepenného přítoku do RCx pomocí perikardiální záplaty z kmene levé věnčité tepny s ponecháním vtoku do ramus interventricularis anterior (RIA) a ramus intermedius (RIM) a dále uzavření komunikace mezi RCx a sinus coronarius. Kvalitní dlouhodobou průchodnost RIA mělo zajistit provedení preventivního bypassu na tuto tepnu pomocí levé a. mammaria. Kontrolní angiografické vyšetření...

Informace

51. výroční zasedání americké kardiologické společnosti (ACC) očima intervenčního kardiologa

MUDr. Ladislav Groch

Interv Akut Kardiol 2002; 1(1): 55-57

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.