Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 187-190

Pheochromocytoma as a rare cause of ventricular fibrillation

Pavel Hajdusek, Michal Pazdernik, Jiri Kettner, Josef Kautzner
Cardiology Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague, Czech Republic

This case report describes a rare cause of refractory ventricular fibrillation which was identified as a clinical manifestation of pheochromocytoma. It illustrates the pitfalls of diagnostics and surgical treatment of pheochromocytoma and the dilemma whether to implant in such patient an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). Although the cause of cardiac arrest accompanying pheochromocytoma could be considered reversible, implantation was performed in this case due to presumed ventricular substrate with depressed left ventricular ejection fraction and with the prospect of potential recurrence of pheochromocytoma after surgery. To our best knowledge, only a few case studies of pheochromocytoma presenting with ventricular tachycardia have been reported. However, none of the published cases required prolonged cardiopulmonary resuscitation due to refractory ventricular fibrillation.

Klíčová slova: pheochromocytoma, refractory ventricular fibrillation, implantable cardioverter-defibrillator (ICD).

Feochromocytom jako neobvyklá příčina refrakterní fibrilace komor

Feochromocytom je vzácný neuroendokrinní nádor s výrazně variabilní klinickou manifestací a záchvatovitým průběhem. Prevalence feochomocytomu je velmi nízká a udává se přibližně u 0,1–0,6 % všech hypertoniků. Navzdory vzácnému výskytu hraje včasné stanovení diagnózy zásadní roli v další léčbě. Ta může být v některých případech životně důležitá. Typickou klinickou manifestací feochromocytomu je triáda bolestí hlavy, palpitací a zvýšeného pocení. Setrvalé komorové arytmie jsou popisovány vzácně. Přinášíme popis neobvyklého případu feochromocytomu manifestujícího se refrakterní komorovou fibrilací, která vyžadovala protrahovanou kardiopulmonální resuscitaci. Cílem této kazuistiky je ukázat záludnosti diagnosticko-terapeutického postupu a upozornit na vhodnost komplexního vyšetření ve specializovaném kardiovaskulárním centru u všech pacientů přeživších srdeční zástavu.

Keywords: feochromocytom, refrakterní fibrilace komor, implantabilní kardioverter-defibrilátor

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.