Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 183-186

Rivaroxaban - pohled na léčbu hluboké žilní trombózy po 4 letech zkušeností

Petr Dulíček
IV. interní hematologická klinika FN a LF v Hradci Králové

Venózní tromboembolizmus je závažné a časté onemocnění, a to nejen z hlediska rizika úmrtí na plicní embolii, ale také svými následky. V posledních letech po dostupnosti nových antitrombotik došlo k významnému pokroku v terapii, zejména ve smyslu zjednodušení léčby. V článku se zabýváme našimi více než 4letými zkušenostmi v ambulantní léčbě hluboké žilní trombózy rivaroxabanem.

Klíčová slova: venózní tromboembolizmus, ambulantní léčba, rivaroxaban

Rivaroxaban - 4 year experience in the treatment of deep vein thrombosis

Venous thromboembolism is a serious and frequent disease. It is dangerous not only due to the risk of fatal pulmonary embolism, but also due to the late consequences. There is a big progress in the management of the disease in recent years because of the availability of new anticoagulants. We present more than 4 years of our experience with therapy of venous thromboembolism with rivaroxaban.

Keywords: venous thromboembolism, home therapy, rivaroxaban

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.