Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 179-182

Regrese koronární aterosklerózy - teorie, fakta a klinická relevance

Jan F.Vojáček
1 . interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Subendoteliální ukládání apolipoproteinu B s vysokým obsahem lipoproteinů do predisoponovaných úseků tepny je hlavní mechanizmus vzniku koronární aterosklerózy. Místní biologickou odpovědí na tyto uložené a následně modifikované lipoproteiny je chronická zánětlivá reakce zprostředkovaná především makrofágy a T buňkami. Hypolipidemická léčba statiny vede ke stabilizaci koronárních plátů a snížení výskytů klinických epizod destabilizace koronární nemoci. Pomocí novějších přesných zobrazovacích metod, jako je intrakoronární ultrazvuk, virtuální histologie, NMR či optická koherenční tomografie, se ukázalo, že snížení LDL cholesterolu při intenzivní statinové léčbě vede i k prokazatelné regresi koronárních plátů. Právě ukončená studie Glagov prokázala možnost dalšího snížení LDL pomocí kombinační léčby dostatečnými dávkami statinu a inhibitory PCSK9, došlo k poklesu LDL na nižší hodnoty než u srovnatelných studií se statiny. Tomu odpovídá i pokles objemu plátu při sledování pomocí intrakoronárního ultrazvuku.

Klíčová slova: ateroskleróza, koronární plát, progrese/regrese, statiny, PCSK9 inhibitory

Coronary atherosclerosis regression - theory, facts and clinical relevance

Subendothelial accumulation of apo-lipoprotein B with high content of lipoproteins in the predisposed sections of the artery with diffuse intimal thickening is the main mechanism of the development of coronary atherosclerosis. A local biological response to these stored and subsequently modified lipoproteins is a chronic inflammation mediated primarily by macrophages and T cells. Lipid lowering by high intensity statin treatment leads to the stabilization of coronary plaques and reduction of the occurrences of clinical episodes of destabilisation of coronary disease. Using the newer high precision imaging techniques such as intracoronary ultrasound, virtual histology, optical coherence tomography and NMR showed that the reduction of LDL-cholesterol using high intensity statin therapy leads to demonstrable regression of coronary plaques. Just completed GLAGOV study demonstrated the possibility of further lowering of LDL cholesterol by combination therapy of high intensity statins with PCSK9 inhibitor evolocumab. Further decline in LDL levels as compared to previous studies was observed with corresponding regression of the plaque volume as demonstrated by intracoronary ultrasound.

Keywords: atherosclerosis, coronary plaque, progression/ regression, statins, PCSK9 inhibitors

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.