Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 172-176

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Pavel Jansa1, David Ambrož1, Jan Kuchař1, Michael Aschermann1, Aleš Linhart1, Jaroslav Lindner2
1 II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi,
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha
2 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný zvýšením středního tlaku v plicnici ≥25 mmHg. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) představuje její třetí nejčastější příčinu. Je způsobena jednak perzistující trombotickou obstrukcí plicních tepen, a pak periferní cévní remodelací. Důsledkem je vzestup plicní cévní rezistence vedoucí k zatížení pravé komory srdeční a k pravostrannému srdečnímu selhání. Klíčovým zobrazovacím vyšetřením sloužícím k detekci CTEPH je ventilačně-perfuzní plicní scintigrafie. K definitivnímu průkazu onemocnění slouží CT angiografie a konvenční angiografie spolu s invazivním hemodynamickým vyšetřením. Většina pacientů s CTEPH je léčitelná a mnohdy vyléčitelná chirurgickou plicní endarterektomií (PEA). Potenciálními kandidáty specifické vazodilatační léčby jsou pacienti s inoperabilní CTEPH pro periferní postižení a nemocní s přetrvávající plicní hypertenzí po PEA. V minulosti se v randomizovaných klinických studiích nepodařilo doložit příznivý efekt iloprostu, sildenafilu a bosentanu u těchto nemocných. Prvním lékem, jehož účinnost v této indikaci se podařilo prokázat, je stimulátor solubilní guanylátcyklázy riociguat. V selektovaných případech se v léčbě uplatňuje také balonková angioplastika a transplantace plic.

Klíčová slova: chronická tromboembolická plicní hypertenze, ventilačně-perfuzní plicní scintigrafie, plicní endarterektomie, farmakoterapie, riociguat

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Pulmonary hypertension is a syndrome characterized by a mean pulmonary artery pressure which exceeds 25 mm Hg. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) represents its third leading cause. CTEPH is caused by both persistent thrombotic obstruction of the pulmonary arteries and peripheral vascular remodelling. As a result, pulmonary vascular resistance increases, leading to right ventricular overload and right-sided heart failure. Ventilation/perfusion lung scintigraphy is a crucial imaging modality for detecting CTEPH. CT angiography and conventional angiography along with invasive haemodynamic assessment are used for the definitive diagnosis of the disease.The majority of patients with CTEPH are treatable and often curable with surgical pulmonary endarterectomy (PEA). Patients with inoperable CTEPH due to peripheral involvement and those with persistent pulmonary hypertension after PEA are potential candidates for specific vasodilator therapy. Previous randomized clinical trials have failed to show a beneficial effect of iloprost, sildenafil, and bosentan in these patients. Riociguat, a soluble guanylate cyclase stimulator, is the first drug the efficacy of which has been demonstrated for this indication. In selected cases, treatment also involves balloon angioplasty and lung transplantation.

Keywords: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, ventilation/perfusion lung scintigraphy, pulmonary endarterectomy,

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.