Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Principy racionální léčby antibiotiky (část II.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem práce je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. Druhá část se zabývá hodnocením účinnosti antibiotické terapie až k ukončení léčby antibiotiky.

Kardiogenní a septický šok při akutním infarktu myokardu

Milan Hromádka, Thomas Karvunidis, Richard Rokyta

Kardiogenní šok představuje závažnou komplikaci akutního infarktu myokardu s vysokou mortalitou. Rychlá identifikace stavu a včasná revaskularizace myokardu představuje základní pilíř léčby. Neméně důležitá je také podpůrná léčba včetně farmakologické a/nebo přístrojové náhrady případných orgánových dysfunkcí. Kardiogenní šok vzniká nejčastěji u rozsáhlých infarktů myokardu s elevací ST úseku (STEMI). Relativně častá je současná koincidence se systémovou infekcí, sepsí až septickým šokem. Tato komplikace pak dále zvyšuje riziko a incidenci (multi) orgánového poškození (MODS), zvyšuje morbiditu i mortalitu nemocných, navyšuje finanční náklady na péči a prodlužuje dobu hospitalizace.

Bare metal stenty na cestě dinosaurů: studie LEADERS FREE

Ivo Varvařovský

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnala použití kovového (BMS) a bezpolymerového lékového stentu (DES) při léčbě nemocných s vysokým rizikem krvácení. Všichni nemocní byli léčeni duální protidestičkovu léčbou po dobu 1 měsíce a sledováni více než 1 rok. Biolimový stent snižuje u nemocných s vysokým rizikem krvácení pravděpodobnost další revaskularizace o 50 %, pravděpodobnost infarktu myokardu o 32 %.

Vybrané články

Dlouhodobá monitorace poruch srdečního rytmu u nemocných s katetrizačním uzávěrem defektu septa síní II. typu a perzistujícího foramen ovale – pilotní studie

Martina Miklošová, Petr Pařízek, Jiří Duda, Luděk Haman, Josef Šťásek, Veronika Bulková, Jan Vojáček

Úvod: Katetrizační uzávěr defektu septa síní II. typu (DSS II.) a perzistujícího foramen ovale (PFO) je v současné době standardním léčebným postupem. Ačkoliv je v literatuře věnována značná pozornost problematice výskytu arytmií v souvislosti s těmito výkony, informace o případném přínosu některých metod dlouhodobého monitorování EKG jsou velmi sporadické. Cíl: Sledování srdečního rytmu a výskytu arytmií pomocí metod dlouhodobé monitorace EKG u nemocných po katetrizačním uzávěru DSS II. a PFO Amplatzerovým okluderem. Metody: Soubor tvořilo 9 nemocných po uzávěru DSS II. (2 nemocní) a PFO (7 nemocných). Délka sledování byla celkem 13 měsíců. V rámci sledování pacientů bylo prováděno standardní EKG (4 ×), periodické 7denní monitorování EKG (3 ×) a po celou dobu měli nemocní k dispozici telemetrický systém pro epizodické monitorování EKG s manuální detekcí a transtelefonním přenosem (minimálně 1 × denně a vždy při obtížích pacienta). Výsledky: U 7 pacientů (všichni s PFO) nebyly během sledování zjištěny poruchy srdečního rytmu. U 2 pacientů (oba s DSS II.) byla zachycena asymptomatická fibrilace síní. Závěr: I přes významně limitující malý soubor pacientů se domníváme, že další obdobné studie u nemocných po katetrizačním uzávěru DSS II. by mohly přinést cenné informace s praktickým klinickým přínosem.

Novinky v přednemocniční péči u pacientů s AKS

Marek Janka

 

Doporučení pro resuscitaci 2015 – aktuality ze sjezdu Evropské resuscitační rady v Praze

Tomáš JanotaIntervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.