Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Kvalita života po chirurgické revaskularizaci myokardu – je operační přístup rozhodující?

Martin Voborník, Martin Děrgel, Nedal Omran, Marie Lopourová, Marek Pojar, Zdeněk Šorm, Jan Harrer

Účel studie: Cílem práce bylo porovnat kvalitu života pacientů s izolovaným postižením přední mezikomorové větve po revaskularizaci myokardu z přístupu levostranné přední torakotomie a z přístupu sternotomie. Soubor a použité metody: Do studie byli zařazeni všichni pacienti (elektivně operovaní na našem pracovišti v letech 2007–2012) s izolovaným postižením přední mezikomorové větve, s ejekční frakcí levé komory >50 %, bez předchozích intervencí na věnčitých tepnách a bez závažných komorbidit. Celkem bylo zařazeno 68 pacientů – 40 pacientů, kteří podstoupili revaskularizaci myokardu miniinvazivním přístupem z levostranné přední krátké torakotomie (skupina 1), a 28 pacientů, kteří podstoupili revaskularizaci myokardu z přístupu sternotomie (skupina 2). K porovnání kvality života jsme použili standardizovaný dotazník SF-36. Výsledky: Ani v jedné z osmi porovnávaných oblastí kvality života nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi skupinou 1 a skupinou 2. Závěr: Miniinvazivní chirurgický přístup z levostranné krátké přední torakotomie představuje pro pacienty, kteří jsou indikovaní k izolované revaskularizaci přední mezikomorové větve, vhodnou alternativu ke konvenční sternotomii. Benefitem pro pacienta je šetrnost operačního výkonu (zejména zachování celistvosti hrudní kosti), čímž se snižuje operační zátěž pro pacienta a zkracuje celková doba rekonvalescence při totožném výsledku revaskularizace. V dlouhodobém horizontu je však kvalita života pacientů u obou operačních přístupů srovnatelná.

Neurogenic Myocardial Stunning Caused by Glioblastoma: A Case Report

Mahdi Ziaei Nafchi, Michal Paďour

Neurogenic myocardial stunning or stress-induced cardiomyopathy is a reversible form of cardiomyopathy accompanying a variety of neurological conditions, occurring more often in elderly women. Even though the underlying pathophysioloy is not yet fully understood, increased sympathetic activity secondary to emotional or physical stress is believed to be the trigger of myocardial injury. This case report presents an 80-year-old woman with an undiagnosed primary brain tumor, manifesting as heart failure due to transient left ventricle dysfunction. Angiography excluded coronary artery obstruction. The extent of myocardium involved did not correspond to a particular coronary artery distribution. She was treated in accordance with heart failure guidelines and made a full recovery within a week.

Perkutánní intervence u chronické mitrální regurgitace

Vladimír Pořízka, Michael Želízko, Radka Kočková

Významná mitrální regurgitace(MR) je závažným onemocněním postihujícím kolem 10 % populace nad 75 let, a/nebo s dysfunkcí levé komory srdeční, často s těžkými projevy srdeční insuficience a zhoršenou životní prognózou. Zatímco chirurgie zůstává metodou volby u nízko rizikových pacientů s degenerativním typem onemocnění, u vysoce rizikových pacientů s funkční mitrální regurgitací se katetrizační řešení pomocí MitraClipu stává bezpečnou a účinnou léčebnou alternativou. Vedle toho se vyvíjí další katetrizační metody zaměřené dle přítomnosti abnormalit cíleně na určité struktury mitrální chlopně.

Vybrané články

Novinky ve specifické léčbě plicní arteriální hypertenze

David Ambrož

Regadenoson – selektivní A2A adenozin pro farmakologický zátěžový test v nukleární kardiologii

Milan Kamínek, Iva Metelková, Miroslava Budíková, Lenka Henzlová, Vladimír Kincl, Jiří Ostřanský, Martin Hutyra, Eliška Sovová

Prezentujeme dvě kazuistiky dokumentující výhody využití selektivního A2A adenozinu (regadenoson) při zátěžových testech v nukleární kardiologii, kdy zátěž konvenčními technikami by byla nemožná nebo jen velmi obtížná. V prvním případě jsme u 59leté diabetičky po infarktu léčeném přímou angioplastikou zobrazili pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) kvantitativně rozsáhlou ischemii v povodí infarktové tepny. Rekoronarografie prokázala in-stent restenózu a bylo zvoleno kardiochirurgické řešení. V druhé kazuistice měl 55letý polymorbidní pacient již v minulosti prokázán uzávěr v povodí ramus circumflexus léčený konzervativně. Nyní byl odeslán na SPECT pro atypické bolesti na hrudi. Zátěžový test prokázal jen mírnou ischemii a byla opět doporučena konzervativní strategie.

Studie RELAX-AHF: nová naděje pro léčbu akutního srdečního selhání

Petr Janský

Serelaxin je nová rekombinantní forma humánního vazoaktivního peptidu relaxinu-2. Mezinárodní randomizovaná studie RELAX-AHF porovnávala serelaxin s placebem u pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Serelaxin zlepšil primární endpoint – plochu pod křivkou vizuální analogové škály dušnosti udávané pacientem. U druhého primárního enpointu, podílu pacientů se zlepšením symptomů dušnosti podle Likertovy škály, nebyl zjištěn významný rozdíl mezi placebem a serelaxinem. Serelaxin zlepšoval některé další příznaky srdeční dekompenzace. Sekundární endpointy – kardiovaskulární mortalita a rehospitalizace pro srdeční nebo renální selhání po 60 dnech – nebyly významně zlepšeny. Překvapením bylo snížení kardiovaskulární a celkové mortality po 180 dnech u pacientů léčených serelaxinem.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.