Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Katetrizační uzávěr strukturálních defektů mezisíňové přepážky

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek, Petr Lupínek, Michal Brzák

V následujícím sdělení shrnujeme naše dosavadní zkušenosti katetrizačního řešení síňových defektů pomocí Amplatzerova okluderu. Prezentujeme vlastní soubor pacientů vyšetřených během posledních 15 let, tedy za celou dobu zavedení techniky do IKEM, tj. 399 pacientů, u nichž bylo provedeno 174 uzávěrů defektů septa síní a 255 uzávěrů PFO. Dále rozebíráme některé sporné otázky týkající se převážně řešení PFO defektů. V souhrnu konstatujeme, že uvedená technika je bezpečnou metodou s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací.

Od Current Contents k Open Access Journals

Jan F. Vojáček

Inhibitory PCSK9 ve světle posledních údajů

Michal Vrablík

Před 12 lety byl objeven nový protein označený proprotein-subtilisinkexinkonvertáza 9, PCSK9, významně ovlivňující hladiny sérového LDL-cholesterolu. Ve velmi krátké době výzkum vyústil v přípravu několika možností terapeutického ovlivnění PCSK9. Nejpokročilejší je vývoj specifických monoklonálních protilátek blokujících tento protein. V důsledku toho se zvyšuje počet recirkulujících LDL-receptorů na povrchu hepaptocytu a to vede k poklesu LDL-cholesterolu (i dalších aterogenních lipidů) v séru o 50–70 % nad rámec dosažitelný ostatními dostupnými terapiemi. Bezpečnost a účinnost inhibitorů PCSK9 je testována v rozsáhlém výzkumném programu několika výrobců. Tato nová terapeutická možnost představuje naději pro obtížně léčitelné nemocné s familiární hypercholesterolemií nebo intolerancí statinů a do budoucna možná i pro další pacienty s velmi vysokým a vysokým kardiovaskulárním rizikem nedosahující cílových hodnot LDL-cholesterolu běžnými postupy.

Vybrané články

Duální antiagregace u pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu

Andrej Myjavec, Miroslav Brtko

Aortokoronární bypass s využitím tepenných a/nebo žilních graftů je dnes dobře etablovanou metodou revaskularizace myokardu. Zatímco dlouhodobá průchodnost tepenných graftů je vynikající, žilní grafty jsou zatížené vysokým procentem okluzí. To má pro pacienta konsekvence ve smyslu rizika infarktu myokardu, nutností revaskularizace, či úmrtí. Kyselina acetylosalicylová je indikovaná u všech pacientů s ischemickou chorobou srdeční (při nepřítomnosti kontraindikací) a u pacientů po chirurgické revaskularizaci je její časné podání důležité jak v prevenci selhání žilních graftů, tak i ve smyslu ovlivnění morbidity a mortality. Otázka, zda duální antiagregace přidáním clopidogrelu, ticagreloru nebo prasugrelu ke kyselině acetylosalicylové může dál zlepšit prognózu pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu, není definitivně vyřešena. V přehledu jsou shrnuty výsledky studií a současné názory na duální antiagregaci u nemocných po aortokonárním bypassu. Zmíněné jsou i dosavadní poznatky týkající se nových antagonistů P2Y12 receptorů (ticagreloru a prasugrelu).

Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., šedesátiletý

prof. MUDr. Jan F. Vojáček, DrSc., FESC, FACC, MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D., MUDr. Josef Bis, Ph.D.

Příjem pacientů se STEMI přímo na katetrizační sál versus přes koronární jednotku – srovnání 30denní a roční mortality

Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský, Vladimír Rozsíval, Jan Matějka, Tomáš Lazarák, Petr Vojtíšek

Cíl: Cílem předkládané práce je srovnání 30denní a roční mortality skupiny pacientů se STEMI přijatých přímo na katetrizační sál a uložených nejprve na lůžko koronární jednotky (dále jen KJ). Metody: Soubor tvoří 280 konsekutivních pacientů, které jsme v průběhu roku 2012 přijali pro STEMI a kteří podstoupili primární PCI. Kromě časových údajů (bolest, nemocnice, sál, reperfuze) jsme zaznamenávali způsob přijetí pacientů (přímo na katetrizační sál vs. přes lůžko KJ). Skupiny jsme statisticky zhodnotili. Údaje pro hodnocení mortality jsme čerpali z Národního registru kardiovaskulárních intervencí. Výsledky: Přímo na sál bylo přijato 197 z 280 pacientů se STEMI (70,4 %). Medián času „door-to-balloon“ činil 25 minut s významným rozdílem mezi skupinami (20 minut při příjmu na sál, 50 minut u přijatých na KJ, p < 0,0001). Třicetidenní mortalita souboru byla 6,4 % (18 z 280), roční mortalita 14,3 % (40 z 280). Třicetidenní mortalita se mezi skupinami nelišila – 15 ze 197 (7,6 %) při přijetí na sál vs. 3 z 83 (3,6 %) při přijetí přes lůžko KJ (p = 0,21). Roční mortalita byla významně vyšší u přijatých na sál 17,3 % (34 ze 197), proti 7,2 % (6 z 83, p = 0,028). Z 28 pacientů v kardiogenním šoku bylo 23 přijato přímo na sál (82,1 %). Nebyl rozdíl ve 30denní ani roční mortalitě mezi přijatými na sál vs. na KJ – 26,1% (6 z 23) vs. 20,0 % (1 z 5) u 30denní mortality (p = 0,93) a 52,2 % (12 z 23) vs. 40,0 % (2 z 5) u roční mortality (p = 0,62). Závěr: Organizace příjmu nemocných se STEMI přímo na katetrizační sál na našem pracovišti převažuje (70,4 %), v případě nejzávažnějších nemocných dominuje (82,1 %). Zkrácení doby do dosažení reperfuze činilo průměrně 43 minut, nevedlo však ke snížení krátkodobé ani dlouhodobé mortality.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.