Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Přehled protidestičkové a antikoagulační léčby po akutním infarktu myokardu

Marian Levčík, Jiří Kettner

Pilířem dlouhodobé farmakoterapie u nemocných po akutním infarktu myokardu (AIM) je v současné době kombinovaná protidestičková léčba. Tu tvoří kyselina acetylsalicylová a některý z inhibitorů destičkového receptoru P2Y12 – mluvíme o duální protidestičkové léčbě (DAPT dual antiplatelet therapy). Přednost je dávána novým a účinnějším preparátům, jako je ticagrelor a prasugrel, nicméně pro některé indikace je stále doporučován clopidogrel. U nemocných s indikovanou dlouhodobou antikoagulační léčbou a prodělaným infarktem myokardu je doporučována kombinace DAPT a antikoagulačního léku. Dlouho dominantní Warfarin je postupně nahrazován novými preparáty inhibující trombin či faktor Xa (NOAC – novel oral anticoagulants). Účelem tohoto sdělení je shrnutí současné doporučené dlouhodobé antitrombotické léčby po AIM a kombinace s antikoagulační léčbou v indikovaných případech.

Aortální stenóza a nové indikace katetrizační implantace aortální chlopně

Michael Želízko, Bronislav Janek, Marek Hrnčárek, Jiří Malý, Ivan Netuka, Lucia Barčiaková

Katetrizační implantace aortální chlopně dnes představuje alternativu kardiochirurgické operace u nemocných s vysokým operačním rizikem, ve specifických situacích (porcelánová aorta, průchodné koronární bypassy) nebo u nemocných zcela kontraindikovaných ke kardiochirurgické náhradě aortální chlopně. Tyto původní indikace se postupně rozšiřují na méně rizikové nemocné a na další skupiny nemocných (valve-in-valve implantace, bikuspidální postižení chlopně či kombinované aortální vady). V článku shrnujeme současný pohled na indikace k výkonu s ohledem na některé specifické situace, uvádíme rizika výkonu a střednědobé výsledky vlastního souboru TAVI.

Principy racionální léčby antibiotiky (část II.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem práce je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. Druhá část se zabývá hodnocením účinnosti antibiotické terapie až k ukončení léčby antibiotiky.

Vybrané články

Intervenční kardiologie: od koronárních ke strukturálním intervencím

Michael Želízko

 

snižováČím níže tím lépe – studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižován cholesterolu ezetimibem

Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, Jiří Vítovec

Studie IMPROVE IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) hodnotila potenciální prospěch na snížení velkých kardiovaskulárních příhod při přidání ezetimibu versus placebo k léčbě 40 mg simvastatinu u nemocných s akutním koronárním syndromem a nízkou hladinou low density cholesterolu (LDL-C) ≤3,25 mmol/l (125 mg/dL). Metodika: Jednalo se o randomizovanou, dvojitě slepou studii u nemocných po akutním koronárním syndromu s nízkým cholesterolem. Ve větvi se simvastatinem v monoterapii byl cílový LDL cholesterol <70 mg/dl, druhá větev byla kombinace simavastatin + ezetimib. Předpokladem bylo, že ezetimib sníží LDL cholesterol o dalších 15 mg/ml s efektem léčby kolem 8–9 %. Primární smíšený cíl byl kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu (IM), rehospitalizace pro nestabilní anginu pectoris (NAP) a koronární revaskularizace po 30 dnech. Cílový počet příhod byl 5 250. Výsledky: Bylo zařazeno 18 144 nemocných s ST elevacemi IM (STEMI, n=5 192) nebo non ST elevacemi IM či NAP (NAP/nonSTEMI, n=12 952) od října 2005 do července 2010. Primární cíl se vyskytl u 2 742 nemocných (34,7 %) na léčbě simvastatinem v monoterapii a u 2 572 nemocných (32,7 %) (p=0,016) léčených kombinací. Pacienti léčení simvastatinem plus ezetimibe versus pacienti léčaní simvastatinem plus placebo měli o 6,4 % nižší kombinovaný cíl kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozková příhoda, hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris a revaskularizace po 30. dni. Srdeční infarkty byly sníženy o 13 % , nefatální cévní mozková příhoda o 20 %. Úmrtí z kardiovaskulární příčiny bylo v obou skupinách stejné. Průměrná doba sledování byla 6 let, nejdelší 8,5 roku. Průměrně 2 pacienti ze 100 předešli kardiovaskulární příhodě za 7 let (Number Needed to Treat (NNT)=50/7 let). Závěr: Studie prokázala jasný prospěch z kombinační léčby simvastatinem a ezetimbem u nemocných po akutním koronárním syndromu a nízkým LDL cholesterolem.

Má transapikální implantace aortální chlopně budoucnost?

Jan Vojáček, Jan HarrerIntervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.