Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Doporučení pro resuscitaci 2015 – aktuality ze sjezdu Evropské resuscitační rady v Praze

Tomáš Janota

Rezistentní arteriální hypertenze a plicní edém u pacienta s iatrogenně navozenou těsnou stenózou renální tepny

Milan Oravec, Josef Veselka

Renovaskulární hypertenze patří mezi hlavní příčiny sekundární hypertenze. Nejčastějším podkladem vedoucím ke stenóze renální tepny je ateroskleróza, dále pak fibromuskulární dysplazie, vaskulitidy, zevní komprese, proběhlá radioterapie. Zlatým standardem pro diagnostiku stenózy renální tepny je angiografie. V této kazuistice prezentujeme případ iatrogenně navozené těsné stenózy pravé renální tepny klinicky se projevující plicním edémem, rezistentní arteriální hypertenzí a pokročilou renální insuficiencí.

Studie DAPT: 12 či 30 měsíců duální protidestičkové léčby po implantaci lékového stentu

Martin Malý

Studie DAPT studovala vliv prodloužení duální antiagregační léčby po implantaci lékového koronárního stentu až na 30 měsíců. Celkem zahrnovala téměř 10 tisíc pacientů, kteří byli randomizováni k prodloužené, či pouze ke 12měsíční léčbě. Výsledek prokázal ve větvi s prodlouženou dobou léčby snížení ischemických příhod za cenu zvýšeného krvácení.

Vybrané články

Duální antiagregace u pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu

Andrej Myjavec, Miroslav Brtko

Aortokoronární bypass s využitím tepenných a/nebo žilních graftů je dnes dobře etablovanou metodou revaskularizace myokardu. Zatímco dlouhodobá průchodnost tepenných graftů je vynikající, žilní grafty jsou zatížené vysokým procentem okluzí. To má pro pacienta konsekvence ve smyslu rizika infarktu myokardu, nutností revaskularizace, či úmrtí. Kyselina acetylosalicylová je indikovaná u všech pacientů s ischemickou chorobou srdeční (při nepřítomnosti kontraindikací) a u pacientů po chirurgické revaskularizaci je její časné podání důležité jak v prevenci selhání žilních graftů, tak i ve smyslu ovlivnění morbidity a mortality. Otázka, zda duální antiagregace přidáním clopidogrelu, ticagreloru nebo prasugrelu ke kyselině acetylosalicylové může dál zlepšit prognózu pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu, není definitivně vyřešena. V přehledu jsou shrnuty výsledky studií a současné názory na duální antiagregaci u nemocných po aortokonárním bypassu. Zmíněné jsou i dosavadní poznatky týkající se nových antagonistů P2Y12 receptorů (ticagreloru a prasugrelu).

Klinické zkušenosti s novými perorálními antitrombotiky a některé zatím nezodpovězené otázky

Jan Vojáček

Recentní uvedení na trh několika nových perorálních antikoagulancií (dabigatran, rivaroxaban a apixaban) a protidestičkových léků (ticagrelor a prasugrel) bylo podpořeno pozitivními výsledky pivotních studií a vedlo k masivní explozi publikací zčásti podpořených firmami a zčásti založených na rychle získávaných rozsáhlých zkušenostech s novými antitrombotiky. Celkový klinický benefit antikoagulační léčby je patrný prakticky u všech nemocných s fibrilací síní s výjimkou nemocných s CHA2DS2-VASc skórem 0. Pokud použijeme CHA2DS2-VASc skóre, procento nemocných s fibrilací síní, kteří by měli být léčeni orální antikoagulací dosahuje 94 %. Nová perorální antikoagulancia ve svých studiích potvrdila noninferioritu ve výskytu mozkových cévních příhod a systémových embolizací, apixaban a dabigatran 150 mg 2 × denně prokázaly superioritu. Dabigatran v této dávce byl jako jediný účinnější v prevenci ischemických mozkových cévních příhod. Rovněž všechna nová perorální antikoagulancia byla noninferiorní ve výskytu závažného krvácení. Přičemž apixaban a dabigatran 110 mg 2 × denně byl superiorní. K pokroku došlo i v léčbě nemocných s akutním koronárním syndromem. U dosavadní rutinně používané duální antiagregační léčby kyselinou acetylsalicylovou a clopidogrelem je problémem výskyt polymorfismů cytochromového systému P450 s variabilitou léčebného účinku clopidogrelu. Ten v důsledku selhání metabolické přeměny na účinnou látku může být laboratorně či klinicky neúčinný v závislosti na populaci až u 20–35 % nemocných. Nové protidestičkové léky mají rychlejší a konsistentnější nástup účinku oproti clopidogrelu a vzhledem k svému metabolismu je menší množství nemocných, kteří jsou resistentní na tuto skupinu léků. Prasugrel je kontraindikován u nemocných po CMP nebo TIA, nemocných nad 75 let a u nemocných pod 60 kg a má data ukazující výhodnost jeho podávání především u nemocných se STEMI, či u diabetiků. Ticagrelor snižuje mortalitu nemocných s akutním koronárním syndromem bez rozdílů v závažném krvácení mezi skupinou léčenou ticagrelorem a clopidogrelem, s vyšším výskytem velkého krvácení bez vztahu k aortokoronárnímu bypassu při podávání ticagreloru, včetně vyššího výskytu fatálního intrakraniálního krvácení a menší výskyt fatálních krvácení jiných typů. U nemocných s chronickým onemocněním ledvin a s kreatininovou clearance 30–60 ml/min ticagrelor významně snižuje primární end-point oproti clopidogrelu. U nemocných s chronickým onemocněním ledvin ticagrelor snižuje i celkovou mortalitu.

Cévní reakce po aplikaci radiofrekvenční energie do renálních tepen hodnocené intravaskulární ultrazvukem

Michael Želízko, Vladimir Karmazín, Peterková Ludmila, Bronislav Janek, Vladimír Pořízka, Marek Hrnčárek

Účel práce: Cílem práce bylo zhodnotit akutní cévní změny po aplikaci RF energie v rámci renální denervace pomocí intravaskulárního ultrazvuku. Soubor a metody: U 4 nemocných s rezistentní hypertenzí, kteří byli indikováni k renální sympatické denervaci, bylo provedeno angiografické a ultrazvukové intravaskulární vyšetření (IVUS) celkem 9 renálních tepen před a po výkonu. Výsledky: Angiograficky došlo po výkonu ke zmenšení kalibru renální tepny v celé délce intervenovaného segmentu o 0,37 ± 0,14 mm (z 5,45 ± 1,14 mm na 5,08 ± 1,12 mm, p = 0,004). Podle IVUS vyšetření se plocha cévy po výkonu významněji neměnila (27,8 ± 10,2 vs. 28,5 ± 11,0 mm2, p = 0,173). Minimální plocha lumen (MLA) se významně zmenšila (23,5 ± 9,1 vs. 21,4 ± 8,3 mm2, p = 0,004) v důsledku ztluštění vrstvy intimy a medie po výkonu (z 4,3 ± 1,8 mm2 na 7,1 ± 3,0 mm2, p = 0,004), což odpovídá průměrné tloušťce intimy a medie 0,24 mm před a 0,40 mm po výkonu (nárůst o 66 % výchozích hodnot, p = 0,004). Uniformní charakter tkáně na IVUS vyšetření svědčí pro edém vrstvy medie. Závěr: Aplikace RF energie je doprovázena určitou mírou poškození intimy a medie renálních tepen. Zevní elastická membrána zůstává zdánlivě nepoškozená a může tak být přirozenou bariérou, která chrání nervová vlákna sympatiku v hlubších vrstvách před poškozením.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.